Kvalitetssikrede velferdstjenester

Kontakt oss

Lær mer om eQuass

De ansatte i Spekter Pluss har sammen utviklet og implementert et kvalitetssystem basert på prinsippene i den europeiske kvalitetsstandarden European Quality Assurance for Social Services (eQuass). Dette er en virksomhetsmodell for kontinuerlig forbedring av bedriftens tjenester med målsetting om å framstå som en fremragende virksomhet i bransjen.

(VTA) Hva kan vi gjøre for deg?

  • Tilrettelegge arbeidsplassen og oppgavene basert på dine individuelle behov og forutsetninger.

  • Gi individuell opplæring slik at du kan tilegne deg nye ferdigheter.

  • Gi deg mulighet til personlig utvikling.

  • Gi deg tett oppfølging og veiledning, slik at du føler deg trygg i arbeidssituasjonen.

  • Gi deg mulighet til å bli en del av et trygt og inkluderende arbeidsliv.

  • Gi deg rådgivning og støtte vedrørende fysisk aktivitet, kosthold og ernæring.

  • Tilby mulighet for fast ansettelse etter endt prøvetid i henhold til arbeidsmiljølovens regler.

Gjennom dokumentasjon kan Spekter Pluss vise hvordan bedriften forholder seg til alle kriteriene i eQuass. Standarden er en sjekkliste. Organisasjonen kan vise at rutiner og dokumentasjon er kjent av de ansatte og brukes i den daglige driften, og at de ansatte har et eierforhold til rutinene. Vi har kvalitetssikret våre velferdstjenester for å møte tiltaksdeltakernes og kundens krav og slik at vi dekker egne behov.

Spekter Pluss forplikter seg til:

Spekter Pluss forplikter seg til:

  • De som er på tiltak i bedriften sikres mulighet til å bedre sin livskvalitet ved å delta i samfunnsbaserte aktiviteter

  • Det offentlige støtteapparatet får trygghet om at vi leverer kvalitet i henhold til kravene

  • Bedriften sikrer at velferdstjenestene utvikles over tid og kan leveres i henhold til behovet i samfunnet