Våre verdier

Hvor går du hen?

Kontakt oss

Visjon

Vår visjon forteller oss hvor vi skal: Vi gir Mennesker Mulighet for Utvikling, Arbeid og Aktivitet!

Mennesker

Er valgt fordi vi ønsker å få fram at vårt tilbud rettes mot alle som trenger hjelp til å komme i arbeid eller aktivitet. Fra yrkeshemmede som er utelukket fra det åpne arbeidsmarkedet til de som trenger avklaring og/eller hjelp i en periode før de går videre.

Mulighet

Sier at vi med profesjonelle og kompetente medarbeidere, samt anerkjente metoder, vil anstrenge oss til det ytterste for at den enkelte på tiltak hos oss skal få en ønsket og meningsfull utvikling for å komme i varig arbeid eller aktivitet.

Utvikling

Betyr at vi foretar avklaring, gir opplæring, veiledning og arbeidstrening. Målet er at den enkelte tiltaksdeltaker skal bli best mulig forberedt til den type arbeid eller aktivitet som vedkommende ønsker å gå inn i.

Arbeid

Betyr at vi tilbyr varig tilrettelagt arbeid, men også at et opphold ved vår bedrift er et ledd i en utviklingsplan som vil føre til videre opplæring eller arbeid i en annen virksomhet. Arbeid er en viktig komponent i livskvaliteten til den enkelte.

Aktivitet

innebærer at vi tilbyr tilrettelagt arbeid til mennesker med lav restarbeidsevne hvor en del av arbeidstiden kan brukes til andre meningsfulle aktiviteter.

Ikon - Person i hender

Misjon

Vår misjon forteller hva vi gjør for våre kunder:

Spekter Pluss er en offentlig eid vekstbedrift som tilbyr varige arbeidsplasser, arbeidstrening, aktivitet, utredning og opplæring for mennesker med redusert arbeidsevne. Dette innebærer også å skape trygghet og en sosial plattform. Tiltaksdeltakerne produserer varer og tjenester som selges i markedet.

Ikon - lyspære

Forretningsidé

Vår forretningsidé fokuserer på mulighetene som finnes:

Spekter Pluss skal være en framtidsrettet vekstbedrift og et kraftsenter for attføringsarbeid i Bergen. I et arbeidsmiljø med høy kompetanse, leverer vi attføringstjenester innenfor rammene til det offentlige støtteapparatet.

Ikon - diamant

Verdigrunnlag

Vi arbeider for at alle medarbeidere skal ha felles grunnverdier.

Disse skal gjenspeile en bedrift som er til å stole på i alle sammenhenger. De ansatte skal være stolte av å arbeide i bedriften. Verdiene skal være med på å bygge bedriftskultur og være en rettesnor i alle beslutninger. Vi setter redelighet og respekt høyt.

Ikon - Tannhjul med tommel opp

Vårt serviceløfte

Vi er alltid der for våre tiltaksdeltakere og kunder!

Ikon - dokumenter

Vår kvalitetspolitikk

Enhver leveranse internt eller eksternt skal tilfredsstille det som er avtalt med kunden.

Ikon - person springer oppover bakke

Vår utviklingspolitikk

Nyskaping er en prosess hvor vi bygger på hverandres bidrag og ideer.

Vi skal være engasjerte, løsningsorienterte, modige og ledende. Det handler om å tenke nytt og skape nytt, men hele tiden bygge på det beste vi har i dag. Det skal stimuleres til kreativitet!

Ikon - personer prater sammen

Samhandling

I kunderelasjonen er samhandling et suksesskriterium for å skape verdi for hverandre.

I vår organisasjon er det nødvendig med samhandling på tvers av individuelle og organisatoriske skiller for å utvikle vår felles leveranseevne. Samhandling betyr å gjøre hverandre gode og skape gjennomføringsevne.

Ikon - folk rundt bord med hjerte i midten

Våre etiske normer

Hvordan vi skal oppføre oss mot hverandre og våre omgivelser.

Våre etiske normer

 • Alle skal behandles med respekt og verdighet

 • Ingen skal utsettes for risiko

 • Vi skal fremme sosial rettferdighet

 • Vår opptreden skal være ærlig og tillitsfull

 • Vi skal være lojale mot interne retningslinjer

 • Vi skal være en ansvarlig samfunnsaktør

 • Vi skal følge norsk lov og overholde avtaler som vi har inngått

Ikon - leder

Verdibasert ledelse

Våre ledere skal gjennom egen holdning og atferd bidra til å gjøre bedriftens verdigrunnlag levende ved å:

Verdibasert ledelse

 • Lytte, forstå og være løsningsorienterte

 • Være tydelige, følge opp og gi tilbakemeldinger

 • Ta ansvar

 • Utøve handlekraft og alltid se etter og utnytte gode muligheter

 • Løse utfordringer og konflikter

 • Være lojale og bidra positivt til besluttede løsninger

 • Være prinsippfaste, stå for egne meninger og handle etter overbevisning

 • Skape trygghet, forutsigbarhet og tillit

Ikon - leder

Ledergruppen

Drivkraften som skal inspirere til gjennomføring av strategiplanen. Ledergruppens medlemmer står for:

Ledergruppen

 • Kunnskap

 • Effektivitet og kvalitet

 • Resultatorientering

 • Ansvarlighet

Ikon - Fjell med flagg

Overordnede mål

Overordnede mål

 • Fornøyde kunder

 • Sterk markedsposisjon

 • Attraktive arbeidsplasser

 • God lønnsomhet

Ikon - dokumenter

Hovedstrategier

Det vi gjør for å nå vår visjon og våre mål:

Hovedstrategier

 • Forbedring og fornyelse skal kontinuerlig legge grunnlag for vekst

 • I konkurransen skal vi vinne med riktige produkter, tjenester og kvalitet

 • Vår kvalitet skal alltid imøtekomme kravene fra kunder og tiltaksdeltakere

 • Vår egen stolthet av Spekter Pluss skal smitte over på våre omgivelser

 • Vi etterstreber høy fagkompetanse og preges av yrkesstolthet og høyt motiverte medarbeidere

 • Vi skal jobbe for effektiv kostnadsbruk

Ikon - Tannhjul med tommel opp

Bedriftens formål

Formålet med virksomheten er fastlagt i Vedtektene § 3, og lyder:

«Selskapets formål er gjennom fabrikasjon og annen virksomhet å skape grunnlag for sysselsetting av yrkeshemmede. Selskapet har ikke til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. Selskapets overskudd skal forbli i selskapet og disponeres til formål som styrker framtidig drift.»