Hvor går du hen?

Visjon

Vår visjon forteller oss hvor vi skal:
Vi gir Mennesker Mulighet for Utvikling, Arbeid og Aktivitet!En gruppe ansatte som sitter rundt bordet og støtter hverandre

”Mennesker” er valgt fordi vi ønsker å få fram at vårt tilbud rettes mot alle som trenger hjelp til å komme i arbeid eller aktivitet. Fra yrkeshemmede som er utelukket fra det åpne arbeidsmarkedet til de som trenger avklaring og/eller hjelp i en periode før de går videre.

”Mulighet” sier at vi med profesjonelle og kompetente medarbeidere, samt anerkjente metoder, vil anstrenge oss til det ytterste for at den enkelte på tiltak hos oss skal få en ønsket og meningsfull utvikling for å komme i varig arbeid eller aktivitet.

”Utvikling” betyr at vi foretar avklaring, gir opplæring, veiledning og arbeidstrening. Målet er at den enkelte tiltaksdeltaker skal bli best mulig forberedt til den type arbeid eller aktivitet som vedkommende ønsker å gå inn i.

”Arbeid” betyr at vi tilbyr varig tilrettelagt arbeid, men også at et opphold ved vår bedrift er et ledd i en utviklingsplan som vil føre til videre opplæring eller arbeid i en annen virksomhet. Arbeid er en viktig komponent i livskvaliteten til den enkelte.

”Aktivitet” innebærer at vi tilbyr tilrettelagt arbeid til mennesker med lav restarbeidsevne hvor en del av En bie som pollinerer en blomster arbeidstiden kan brukes til andre meningsfulle aktiviteter.

Misjon

Vår misjon forteller hva vi gjør for våre kunder:

Spekter Pluss er en offentlig eid Vekstbedrift som tilbyr varige arbeidsplasser, arbeidstrening, aktivitet, utredning og opplæring for mennesker med redusert arbeidsevne. Dette innebærer også å skape trygghet og en sosial plattform. Tiltaksdeltakerne produserer varer og tjenester som selges i markedet.

Forretningsidé

Vår forretningsidé fokuserer på mulighetene som finnes:

Spekter Pluss skal være en framtidsrettet Vekst-bedrift og et kraftsenter for attføringsarbeid i Bergen. I et arbeidsmiljø med høy kompetanse leverer vi attføringstjenester innenfor rammene til det offentlige støtteapparatet.

Verdigrunnlag

Vi arbeider for at alle medarbeidere skal ha felles grunnverdier. Disse skal gjenspeile en bedrift som er til å stole på i alle sammenhenger. De ansatte skal være stolte av å arbeide i bedriften. Verdiene skal være med på å bygge bedriftskultur og være rettesnor i alle beslutninger.

Rederlighet og respekt

Vårt serviceløfte

Vi er alltid der for  våre tiltaksdeltakee og kunder!En mann som peker på en emoji

Vår kvalitetspolitikk

Enhver leveranse internt eller eksternt skal tilfredsstille det som er avtalt med kunden.

Vår utviklingspolitikk

Nyskaping er en prosess hvor vi bygger på hverandres bidrag og ideer. Vi skal være engasjerte, løsningsorienterte, modige og ledende. Det handler om å tenke nytt og skape nytt, men hele tiden bygge på det beste vi har i dag. Det skal stimuleres til kreativitet!

Samhandling

I kunderelasjonen er samhandling et suksesskriterium for å skape verdi for hverandre. I vår organisasjon er det nødvendig med samhandling på tvers av individuelle og organisatoriske skiller for å utvikle vår felles leveranseevne. Samhandling betyr å gjøre hverandre gode og skape gjennomføringsevne.

Våre etiske normer

Hvordan vi skal oppføre oss i forhold til hverandre og våre omgivelser:

• Alle skal behandles med respekt og verdighetIngen skal utsettes for risiko

• Vi skal fremme sosial rettferdighetEn symbol av tre mellom to hender

• Vår opptreden skal være ærlig og tillitsfull

• Vi skal være lojale mot interne retningslinjer

• Vi skal være en ansvarlig samfunnsaktør

• Vi skal følge norsk lov og overholde avtaler som vi har inngått

Verdibasert ledelse

Våre ledere skal gjennom egen holdning og atferd bidra til å gjøre bedriftens
verdigrunnlag levende ved å

• lytte, forstå og være løsningsorienterte

• være tydelige, følge opp og gi tilbakemeldinger

• ta ansvar

• utøve handlekraft og alltid se etter og utnytte gode muligheter

• løse utfordringer og konflikter

• være lojale og bidra positivt til besluttede løsninger

• være prinsippfaste, stå for egne meninger og handle etter overbevisning

• skape trygghet, forutsigbarhet og tillit

Ledergruppen

Drivkraften som skal inspirere til gjennomføring av strategiplanen. Ledergruppens medlemmer står forEn gruppe venner som gir hverandre high five

• kunnskap

• effektivitet og kvalitet

• resultatorientering

• ansvarlighet

Overordnede mål

• Fornøyde kunder

• Sterk markedsposisjon

• Attraktive arbeidsplasser

• God lønnsomhet

Hovedstrategier

Det vi gjør for å nå vår visjon og våre mål:

• Forbedring og fornyelse skal kontinuerlig legge grunnlag for vekst

• I konkurransen skal vi vinne med riktige produkter, tjenester og kvalitet

• Vår kvalitet skal alltid imøtekomme kravene fra kunder og tiltaksdeltakere

• Vår egen stolthet av Spekter Pluss skal smitte over på våre omgivelser

• Vi etterstreber høy fagkompetanse og preges av yrkesstolthet og høyt motiverte medarbeidere

• Vi skal jobbe for effektiv kostnadsbruk

Bedriftens formål

Formålet med virksomheten er fastlagt i Vedtektene § 3 og lyder:

”Selskapets formål er gjennom fabrikasjon og annen virksomhet å skape grunnlag for sysselsetting av yrkeshemmede. Selskapet har ikke til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. Selskapets overskudd skal forbli i selskapet og disponeres til formål som styrker framtidig drift.”